Играй с Натура и Фантастико!

Правила за провеждане и за участие в промоция със скреч карти на „NATURA” 19.09.2019 – 17.10.2019 г

 1. Организатор

1.1. Промоцията със скреч карти на Natura е организирана от „Ар Би Ел ФуудБългария” OOД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. „Хан Аспарух” №8,с ЕИК: 202092729, наричано по-долу, за краткост „Организатор”.

Настоящите правила са задължителни за участниците в Промоцията. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в интернет сайта на Natura :

http://www.naturafood.bg

Поправките или измененията влизат в сила след публикуването им на

http://www.naturafood.bg

1.2. Изпълнител на Промоцията e „ФАНТАСТИКО – СУПЕРМАРКЕТИ“ ЕООД, ЕИК 201872391 и „ ДАР Г.Н.“ ООД   , със седалище и адрес на управление: гр. София 1434, кв. „Симеоново“, ул. „Момина сълза“ №14 А;  ЕИК 831556063, наричано по-долу за краткост „Изпълнител”.

1.3. Промоцията със скреч карти на Natura се организира с рекламна цел запопуляризирането на марката “Natura”.

 1. Период и място за провежданена промоционалната кампания

2.1. Промоцията със скреч карти на Natura, наричана по-долу, за краткост

Промоцията”, стартира, считано от 19.09.2019 г. и продължава до 17.10.2019 г. или до изчерпване на наградите.

2.2. Промоцията се провежда при условията на настоящите Правила.

2.3. Промоцията ще бъде проведена в обектите на Изпълнителя в рамките на определения период по т. 2.1. или до изчерпване на наградите .

Съобщение за магазините, в които се провежда Промоцията и периода, в който се провежда тя в тези магазини, ще се обявява най-малко 3 дни предварително в самите магазини, чрез поставяне на стикери и мултимедия .

 1. Право на участие

3.1. В тази промоция право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на гр. София . В случай, че печелившият е на възраст до 14 години, ненавършени до 19.09.2019 г. включително, наградата може да бъдe получена само от законния настойник на същия. В настоящата промоцията НЕ могат да участват лица, работещи в „Ар Би Ел Фууд България“ООД, „ФАНТАСТИКО – СУПЕРМАРКЕТИ“ ЕООД и „ ДАР Г.Н.“ ООД, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

3.2. Правото на участие в промоцията принадлежи изключително на един единствен подател, който отговаря на условията от настоящите Правила.

 1. Участващи продукти

В тази промоция участват следните видове продукти с марка Naturа :

 1. Ориз Бисерен Натура 1кг,
 2. Леща Екстра Натура 0.500кг, Боб Екстра Натура 0.500кг
 3. Ориз Традиционен Натура 1 кг,
 4. Боб Класик Натура 1 кг,
 5. Парено Жито Натура 0.500кг,
 6. Лимец Натура 0.500 кг,
 7. Нахут Натура 0.500 кг,
 8. Боб Екстра Натура 0.500кг.
 9. Начин за провеждане на промоционалната кампания

5.1. През периода на провеждане на Промоцията, желаещите да участват в нея трябва да закупят продукт Natura, участващ в Промоцията, от някой от посочените в т. 2.3. магазини. При покупката, на касата на всеки магазин, участниците получават скреч карта. Всеки от участниците в Промоцията има право да получи толкова скреч карти колкото продукта Natura, участващи в промоцията, е закупил. След изтриване на указаната зона върху скреч картата участниците разбират дали печелят някоя от наградите по т. 6.1. В случай че участникът изтегли печеливша скреч карта, той трябва да я запази заедно с касовата бележка, с която е направил покупката, с оглед получаването на наградата при условията на т. 6.2. от настоящите Правила.

5.2. За да спечелят тази награда, участниците в Промоцията трябва:

 1. да са закупили в определения период от магазин, участващ в Промоцията продукт Natura;
 2. да представят на касиерката или бюро Информация в магазина, участващ в Промоцията, касовата си бележка, в която е отразена покупката на продукт Natura, участващ в промоцията и да поискат своята скреч карта;
 3. да изтъркат на място скреч картата и в случай, че тя е печеливша, да я запазят заедно с касовата бележка, с която са направили покупката и да ги предадат при условията на т. 6.2.

5.3. За повече информация относно провежданата Промоция моля посетете сайта на Natura
 http://www.naturafood.bg

 1. Награди

6.1. Наградите в Промоцията са общо 2000 на брой от продукт Натура Ориз Бисерен 0.500 кг

6.2. Получаване на наградите:

6.2.1. Спечелилите награда по т. 6.1 получават наградата си веднага от магазина, от който са участвали в промоцията, срещу предоставяне на касовата бележка и печелившата скреч карта.

6.3. В случай, че наградите в Промоцията бъдат изчерпани преди нейния край /17.10.2019/ тя ще бъде прекратена от Организатора предсрочно, за което ще бъде публикувано съобщение на http://www.naturafood.bg.

6.4. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност

 1. Условия за валидност

7.1. За да спечели участникът в Промоцията трябва да изпълнил всички изброени по-долу условия:

 1. Да отговаря на условията за участие, изброени в т. 3 и т. 5 от настоящите правила;
 2. Да е предоставил на касата на участващите в промоцията магазини касова бележка, в която е отразена покупката на продукт Natura, участващ в промоцията за удостоверяване на съдържанието й в съответствие с настоящите Правила;

Г. Да изтърка на място получената скреч карта и в нея да е отразено, че е печеливша.

7.2. Проверката относно валидността на касовите бележки и съответствието им с тези правила ще бъде извършена от касиерите в магазините при спечелване на награда .

7.3. Касовите бележки на участници, които не отговарят на установените в правилата условия, няма да бъдат допускани до участие. В случай на спор относно валидността на някои от участващите касови бележки, решението на Организатора е окончателно.

7.4. Организаторът не поема отговорност за:

 1. повредени касови бележки или за касови бележки с несъответстващо на условията съдържание;
 2. изгубени касови бележки и/или други нередности, допуснати по вина на магазините, в които се провежда Промоцията.
 3. Правни спорове

8.1. Организаторът на промоцията не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с притежаването или собствеността върху печелившите скреч карти, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с тази Промоция.

8.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в промоционалната кампания, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай, че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.

 1. Прекратяване на промоционалната кампания

9.1. Настоящата промоция може да бъде прекратена преди изтичане на срока на Промоцията, при условията на т. 6.3. от настоящите Правила, както и при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата кампания.

 1. Разни

10.1. Всеки участник в Промоцията със скреч карти на Natura се счита за уведомен и запознат за нейните правила и съгласен с условията й.

10.2. Чрез включването си в Промоцията със скреч карти на Natura участниците са съгласни с предвиденото в настоящите правила.